Διαγωνισμός PET 330ml – ΕΨΑΧΝΕΣ ΑΠΙΘΑΝΑ ΔΩΡΑ;

Η ΕΨΑ διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό στη νέα της συσκευασία PET 330ml. Μάζεψε και στείλε μας καπάκια από τις νέες πλαστικές φιάλες PET 330ml, οποιασδήποτε γεύσης και μπες στην κλήρωση για 2 DRONES DJI Phantom 3, 2 Action Cam GoPro Hero5 Black, 100 T-shirts γεμάτα αλήθειες και αναψυκτικά για ένα μήνα για 20 τυχερούς.

Screen Shot 2017-06-13 at 19.17.05

Αναλυτικά οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού ΕΨΑ PET 330ml:

 1. Η εταιρεία ΕΨΑ Α.Ε. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών, που εδρεύει στην Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο ΕΨΑ PET 330ml.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι καταναλωτές / καταναλώτριες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι στην ΕΨΑ Α.Ε., (β) οι εργαζόμενοι που καθ’ οιονδήποτε τρόπο τελούν σε σχέση επαγγελματικής ή υπηρεσιακής εξάρτησης ή συνεργασίας με τη διενεργούσα τον Διαγωνισμό ΕΨΑ Α.Ε. και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β).
 4. Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται ως εξής: Έναρξη την 27/06/2017 και ώρα 08:00 και λήξη την 30/09/2017 και ώρα 21:00. Ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στο φάκελο αποστολής.
 5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων. Καπάκια συμμετοχής μπορείτε να προμηθευτείτε από την ΕΨΑ Α.Ε. (5 καπάκια στον κάθε κωδικό), με φυσική παρουσία σας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, επιδεικνύοντας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής αυστηρά και μόνο για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.
 6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΨΑ Α.Ε., Αγριά Βόλου 373 00, τηλ. 2428091901, καπάκια των νέων πλαστικών φιαλών PET 330ml, οποιασδήποτε γεύσης, αναγράφοντας στο φάκελο τα στοιχεία τους (Όνομα Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Τηλέφωνο). Κάθε καπάκι αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν αποστείλουν απεριόριστο αριθμό καπακιών ώστε να έχουν περισσότερες συμμετοχές ανάλογα με τα καπάκια που θα αποστείλουν.
 7. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι: για τους πρώτους 2 κληρωθέντες νικητές από 1 Drone DJI Phantom 3, για τους δε επόμενους 2 από 1 Action Cam GoPro Hero5 Black. Οι επόμενοι 100 κληρωθέντες κερδίζουν από ένα μπλουζάκι ΕΨΑ και οι 20 που ακολουθούν, από 2 κιβώτια PET 330ml 12 τεμαχίων, στη γεύση που προτιμά ο εκάστοτε νικητής/ νικήτρια.
 8. Οι νικήτριες/τές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχτούν με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ Α.Ε., Αγριά Βόλου, Τ.Κ. 373 00, τη Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα 12:00, παρουσία του συμβολαιογράφου Βόλου Νικόλαου Κ. Κλαψόπουλου. Στην κλήρωση θα αναδειχτούν 124 νικητές και 124 αναπληρωματικοί.
 9. Τα έσοδα από τα καπάκια θα διατεθούν για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.
 10. Οι νικήτριες/τές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την ΕΨΑ Α.Ε. και για την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται, δεν ανταλλάσσονται, είναι προσωποπαγή και ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 11. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης και οι νικητές δεν έχουν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο τους και ακόμη 10 ημέρες και δεν έχουν παραλάβει/αποδεχθεί οι αναπληρωματικοί τότε αυτό απόλλυται και η ΕΨΑ Α.Ε. μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 12. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τα ανάγκες του Διαγωνισμού για διαφήμιση ή δημοσιοποίησή του.
 13. Η εταιρεία ΕΨΑ Α.Ε. δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανόμενης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης).
 14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 15. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα www.epsa.gr.
 16. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Βόλου.
 17. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Βόλου, Νικόλαο Κ. Κλαψόπουλο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.