ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Volos Street Food Festival»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Volos Street Food Festival»

Η εταιρεία ΕΨΑ (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Βόλο Ν.Μαγνησίας διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Volos Street Food Festival». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξει το βραβείο του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Ιστότοπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.

ΟΡΟΙ

  1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 14/9/2022 έως 16/09/2022 ώρα 16:00.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΨΑ καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr στο Facebook και να αφήσει σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού, που θα αναρτηθεί στις 14/09/2022, απαντώντας στη σχετική ερώτηση. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες δικαιούται 1 συμμετοχή στην κλήρωση ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαντήσεων που θα δώσει.
  3. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι απάντησαν νομότυπα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διαγωνισμού που αναφέρεται πιο πάνω στον όρο 1 και η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.random.org/ με βάση το σύστημα αδιάβλητων ηλεκτρονικών κληρώσεων True Random Number Generator. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα κληρώσεων μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://www.random.org/faq/#S2. Από την κλήρωση θα προκύψουν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2022 και ώρα 13:00.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω σχετικού post που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr στις 19/09/2022 αλλά και μέσω απάντησης στο σχόλιό τους. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στην Ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής) μέχρι την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 23:59. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν απαντήσει έγκαιρα, το δώρο θα περάσει σε επιλαχόντα. Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν με μήνυμα στο σχόλιό τους και θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στην Ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής) μέχρι τη Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 23:59.

  1. Τα Δώρα:

Κάθε ένας από τους πέντε (5) νικητές θα λάβει το παρακάτω δώρο: από 2 κιβώτια ΕΨΑ PET 330 ml στη γεύση της επιλογής του από τις διαθέσιμες. Το κάθε κιβώτιο περιλαμβάνει 12 τεμάχια και οι διαθέσιμες γεύσεις είναι ΕΨΑ Πορτοκαλάδα, ΕΨΑ Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, ΕΨΑ Λεμονάδα, ΕΨΑ Pink Lemonade ,ΕΨΑ Σαγκουίνι, ΕΨΑ Βυσσινάδα, ΕΨΑ Σόδα, ΕΨΑ Γκαζόζα, ΕΨΑ Cola.

  1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Διαγωνισμό και για σκοπούς διαφήμισης. Οι νικητές δε δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης των ονομάτων τους ή των φωτογραφιών τους κατά τη διάρκεια που διαγωνίζεται για διαφημιστικούς σκοπούς.
  2. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
  3. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
  4. Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό με τους τρόπους που αναφέρονται στην Παράγραφο 2, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την απάντηση – σχόλιο που αναρτά έκαστος στον τοίχο όπου είναι αναρτημένος ο Διαγωνισμός, μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στη Διοργανώτρια, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων ως τέτοιας λογιζόμενης αυτή η ίδια ή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοργανώτρια παρέχει αντίστοιχες άδειες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια, με οποιαδήποτε σχέση, για τους ίδιους και μόνο σκοπούς.

Η Διοργανώτρια καθώς και οι συνεργάτες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, έναντι τρίτων για το Περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το Νόμο και τα ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ’ αφορμής του Περιεχομένου. Με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και δικαίωμα για το Περιεχόμενο αυτό για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/update. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι προτεραιότητα για τη Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέ­χοντες επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση).

Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στη Διοργανώτρια θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα:

– Ονοματεπώνυμο

– Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο)

– Στοιχεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook name, Facebook gender, Facebook email, Facebook ID).

Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του, ως και την παράδοση των δώρων στους νικητές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και απο­θηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται την εταιρική ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς της ΕΨΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων και μετά από τις 30/11/2022 αυτά θα καταστραφούν.

Η Διοργανώτρια διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για να τα ασκήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επε­ξερ­γασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο marketing@epsa.gr. Σε αυτήν την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με:

Την ΕΨΑ Α.Ε., με έδρα στην Αγριά Βόλου, Τ.Κ. 37300, Μαγνησία τηλ: + 24280 91901, email: info@epsa.gr.

Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).